OTENTO (THAILAND) CO., LTD.

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้ามอบให้กับทางบริษัทฯ เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แจ้ง เมื่อเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งาน บริษัทฯจะไม่ใช้ข้อมูลเกินขอบเขตที่ได้รับความยินยอมอย่างสมเหตุสมผลว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานก่อนการเปลี่ยนแปลง.

 

1. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
 
  • เพื่อดำเนินกระบวณการทางธุรกิจระหว่างกัน เช่น การออกใบเรียกเก็บเงิน และ การออกเอกสารชำระเงินสำหรับกับลูกค้า รวมถึงกระบวณที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยความราบรื่น
  • เพื่อการตอบรับ หรือ ข้อเรียกร้องจากลูกค้า หรืออื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่จำเป็น ในส่วนของการบริการสินค้าของทางบริษัทฯ
  • เพื่อใช้เป็นข้อมูลการสัมมนา หรือการประชุม สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องของสินค้า และ ผู้สนับสนุนในการจัดงานนิทรรศการ และ ผู้สนับสนุนจากบริษัทฯและกลุ่มบริษัท
  • เพื่อใช้ใน แบบข้อสอบถาม เช่น แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น
  • ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และใช้สำหรับวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับความยินยอมเท่านั้น

2. เกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับบุคคลที่สาม
บริษัทฯจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า แก่บุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

  • ด้วยความยินยอมของบุคคล
  • เมื่อการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตาม กฎหมาย หรือ บทบัญญัติ
  • เมื่อกฎหมาย หรือ บทบัญญัติ เปิดเผยข้อมูลสถิติในสถานะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

3. เกี่ยวกับการฝากข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯอาจมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้อื่น ให้ผู้รับฝาก ซึ่งเป็นบริษัทภายนอกบริษัทฯ ทั้งนี้จะเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ในกรณีนี้บริษัทจะสรุปสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้รับฝาก ดำเนินการจัดการอย่างเหมาะสม ตามกฎหมาย และกฎระเบียบมาตรฐานของบริษัท ทั้งนี้เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้อื่นจะถูกเรียกคืนจากผู้รับฝาก