OTENTO (THAILAND) CO., LTD.

Stakeholder Engagement

ข้อผูกพันธ์ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบธุรกิจของเรา เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาธุรกิจและแบ่งปันไปสู่สังคม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราไม่ได้เป็นเพียงลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา แต่ยังมี ผู้ผลิต พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท พนักงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการขยายธุรกิจ แต่ยังรวมถึงสภาพแวดล้อมของโลกด้วย

TEAM OTENTO

Agriculture Matters to the Future

SDGs Initiatives

แนวคิดสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

"เราและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะร่วมมือกันเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายเพื่อลดของเสียในกระบวนการให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2573 เรามีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบหมุนเวียนในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการผลิต และตั้งเป้าเพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตในแง่ของความรับผิดชอบด้านการบริโภคและพวกเรามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ร่วมกันกับพันธมิตรทุกฝ่าย "